Laboratorium Badawcze (Laboratorium Badania Wyrobów, Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych)

Laboratorium Badawcze stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę w strukturze Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Od 1999 roku posiada i stosuje udokumentowany system zarządzania – zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Kierownictwo Laboratorium ustanawia, dokumentuje, wdraża i utrzymuje system zarządzania, który umożliwia wspieranie i wykazywanie stałego spełniania wymagań: normy PN-EN ISO/IEC 17025, przepisów prawnych, dokumentów PCA i zapewnienia ważności wyników.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 244 Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Badawcze dąży do prowadzenia swojej działalności laboratoryjnej w sposób:

 • kompetentny, bezstronny i wiarygodny,
 • umożliwiający otrzymywanie wyników ważnych,
 • zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami,
 • odpowiadający na wymagania klientów,
 • rzetelny i terminowy.

W skład Laboratorium Badawczego wchodzi:

Zakres usług:

Badania wykonywane zgodnie z zakresem akredytacji AB 244.

Laboratorium Badania Wyrobów:

 1. badania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt drewnopochodnych:
  • wilgotność,
  • gęstość,
  • spęcznienie,
  • zawartość piasku,
  • wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu statycznym:
   • po badaniu cyklicznym,
   • po próbie gotowania,
  • wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty:
   • po badaniu cyklicznym,
   • po próbie gotowania,
  • wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej,
  • jakość sklejania przez oznaczanie wytrzymałości spoin na ścinanie,
 2. badania chemiczne płyt drewnopochodnych:
  • zawartość formaldehydu – metoda ekstrakcyjna (metoda perforatora),
  • badania emisji formaldehydu z płyt drewnopochodnych – metoda komorowa lub  analizy gazowej.

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych  – wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy:

 1. pobieranie próbek aerozolu do oceny narażenia zawodowego na:
  • pyły przemysłowe,
  • substancje organiczne i nieorganiczne,
  • metale i ich związki,
 2. stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna i respirabilna
 3. świetlenie elektryczne we wnętrzach:
  • natężenie oświetlenia elektrycznego,
  • równomierność oświetlenia,
 4. hałas:
  • równoważny poziom dźwięku A,
  • maksymalny poziom dźwięku A,
  • szczytowy poziom dźwięku C,
  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
   • 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
   • przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń),
 5. drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne oraz o ogólnym działaniu na organizm człowieka:
  • skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań,
  • ekspozycja dzienna,
  • ekspozycja trwająca 30 minut i krócej.

Ponadto Laboratorium Badawcze oferuje następujące usługi poza zakresem akredytacji:

 1. Laboratorium Badania Wyrobów
  • badanie odporności powierzchni płyt wiórowych laminowanych,
  • badanie ścieralności powierzchni płyt laminowanych,
  • oznaczanie absorpcji powierzchniowej płyt pilśniowych,
  • odporność powierzchni na działanie płynów,
  • oznaczanie formaldehydu według metody japońskiej.
 2. Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych
  • wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie: mikroklimatu, skuteczności działania instalacji wentylacyjnych,
  • usługi w zakresie poprawy warunków pracy: pomiar wydatków instalacji wentylacyjnych i regulacja tych instalacji,
  • pomiary w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: pomiar hałasu w terenie, opracowanie stref ochrony przeciwhałasowej,
  • sprawdzanie komór do badań emisji formaldehydu metodą analizy gazowej.