Aktualności

Szkolenie i konferencja dla służb techniczno-inżynieryjnych w Fojutowie

W dniach 18-19 kwietnia 2024r. w Zajeździe Fojutowo odbyło się cykliczne szkolenie seminaryjne połączone z konferencją dla pracowników szczebla kierowniczego i technicznego zakładów branży drzewnej. 

Organizowane spotkanie poświęcone było wybranym aspektom produkcji tworzyw drzewnych.                       

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez referentów z: 

  – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

  – Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, 

  – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

  – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

  – Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, 

  – Firmy Bürkle,

  – Firmy Weber,

  – Firmy Porta, 

  – Firmy Wastech recycling. 

W trakcie dwudniowych zajęć poruszone zostały zagadnienia z zakresu: 

  – Robotyzacja i automatyzacja w przemyśle drzewnym - perspektywy rozwoju. 

  – Samosmarujące narzędzia w obróbce materiałów drzewnych. 

  – Systemy uszlachetniania powierzchni płyt. 

  – Techniki szlifowania wg producenta szlifierek. 

  – Wybrane aspekty skrawalności płyt wiórowych. 

  – Biokompozyty na bazie surowców odnawialnych jako jedno z rozwiązań przyszłych problemów materiałowych. 

  – Zastosowanie słomy lnianki siewnej w produkcji płyt wiórowych dla meblarstwa. 

  – Wykorzystanie materiałów płytowych w produkcji drzwi. 

  – Wodorozcieńczalne poliestrowe materiały powłokowe sieciowane fotochemicznie. 

  – Proszkowe kleje aminowe o szerokim spektrum zastosowania w przemyśle drzewnym. 

  – Innowacyjne wykorzystanie polimerów z recyklingu do poprawy właściwości mechanicznych płyt drewnopochodnych. 

  – Lekkie płyty warstwowe - nowe konstrukcje, nowe możliwości. 

  – Wpływ pochodzenia genetycznego na właściwości drewna sosnowego i jego zastosowania. 

  – Drewno księżycowe – fakty i mity.

  – Topografia powierzchni do analizy procesu sieciowania systemów lakierowych UV. 

Wygłaszane w trakcie szkolenia referaty zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników oraz wywołują wśród nich ciekawe dyskusje, a także wymianę poglądów. 

 


4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining

W dniach 4-6.09.2019 w Kirach k/Zakopanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW w Warszawie „Marymont” odbędzie się 4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining. Spotkanie ma na celu przedstawienie i przedyskutowanie aktualnych problemów związanych z modyfikacją i obróbką drewna i kompozytów drzewnych przez specjalistów naukowych, badawczych, pedagogicznych i technologicznych z branży.

Organizatorami Konferencji są pracownicy: Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym i Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, którzy zapraszają do wzięcia udziału zainteresowane osoby. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na stronie http://wtd.sggw.pl/Content/4th-international-conference-on-wood-composites-modification-and-machining.html.


Informacja o zrealizowaniu projektu nr PBS 2/B5/24/2013 pt. „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego, będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu”.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy zrealizował Projekt w ramach PBS II pt: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (II konkurs)

Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu.

Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS2/B5/24/2013 przez Konsorcjum w składzie:

 1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. - Lider
 2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – Konsorcjant

Okres realizacji projektu: październik 2013 - wrzesień 2016
Wysokość dofinansowania projektu: 1 875 000 PLN

Streszczenie:
Celem projektu było opracowanie technologii otrzymywania dotychczas nieznanego materiału do izolacji termicznej i akustycznej, głównie dla budownictwa. Hybrydowy materiał termoizolacyjny (HMT) wytwarzany będzie w procesie termicznego formowania granulek ekspandowanego EPS z wprowadzoną międzyfazą. Międzyfazę stanowić będą mikrowłókna celulozy z recyklingu lub mikrowłókna ligno-celulozy z biomasy, antypireny, środki grzybobójcze oraz spoiwo ułatwiające naniesienie międzyfazy na granulki EPS i scalenie składników kompozytu. Materiał uzyskany według proponowanego rozwiązania posiada parametry mechaniczne i termiczne styropianu (λ<0,040W/mK) oraz opór dyfuzyjny charakterystyczny dla materiałów paroprzepuszczalnych. Opór dyfuzyjny hybrydowego materiału reguluje się ilością i składem opracowanej międzyfazy. Otrzymany materiał będzie korzystny ekonomicznie - redukcja kosztów termoizolacji oraz względy ekologiczne.

Załączniki:


Opracowanie technologii produkcji nowego typu - rozeznanie cenowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu wolnego formaldehydu z żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych i żywic fenolowo-formaldehydowych” zgodnie z wnioskiem nr POIR.01.02.00-00-0001/16, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. planuje realizację zadania dotyczącego wytworzenia absorbentu wolnego formaldehydu na potrzeby zastosowania w trakcie testów przemysłowych.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Szczegóły zapytania:

Proces otrzymywania funkcjonalizowanego nanonapełniacza w postaci modyfikowanego haloizytu powinien obejmować dwa etapy. Zastosowanie wstępnej obróbki minerału za pomocą ultradźwięków ma na celu zdefektowanie jego struktury krystalograficznej, a powstałe wskutek tego działania defekty będą miejscami aktywnymi, ulegającymi modyfikacji wytypowanym związkiem organicznym. W tym przypadku będzie to mocznik, który posiada w strukturze odpowiednie grupy funkcyjne, właściwe do reakcji z wolnym formaldehydem wydzielającym się z żywic mocznikowo-formaldehydowych podczas ich przetwórstwa i użytkowania. Modyfikowany haloizyt powinien być w konsekwencji, jako nanonapełniacz o hybrydowej budowie nieorganiczno-organicznej, znacznie lepiej dyspergowalny w organicznej osnowie polimerowej, a dodatkowo powinien charakteryzować się polepszonymi właściwościami sorpcyjnymi.
Modyfikacja haloizytu przy zastosowaniu ultradźwięków, a później mocznika w ilości wynikającej ze wzoru na jonowymienność haloizytu, pozwoli otrzymać produkt charakteryzujący się następującymi parametrami: BET- 40-45 m2/g, rozmiar cząstek- 130-140 nm, potencjał ZETA przy pH 10 od -30 do -40. Ponadto, analiza SEM/EDS powinna potwierdzić obecność węgla na powierzchni haloizytu.
Modyfikowany tym sposobem haloizyt powinien znaleźć zastosowanie w procesie otrzymywania żywic mocznikowo-formaldehydowych o obniżonej emisji wolnego formaldehydu.
Wytworzenie modyfikowanego haloizytu jest konieczne z uwagi na potrzebę pozyskania absorbenta wolnego formaldehydu w celu zastosowania go w trakcie przeprowadzanych testów przemysłowych. Ilość absorbenta dodawanego do żywicy powinna zawierać się w przedziale 4-5%.

Termin realizacji zadania – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załączonym pliku zapytania.

Załącznik do pobrania


Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu...

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie realizuje Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” „INNOCHEM”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Więcej...


Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i analizować ruch na stronie. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować, klikając Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czarnej Wodzie 83-262, ul. Mickiewicza 10. NIP 592-020-33-36.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda lub email: obrppd@obrppd.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
  Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod obrppd@obrppd.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda. Informujemy również, że:
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.