EN DE RU

Aktualności04.10.2018 Opracowanie technologii produkcji nowego typu - rozeznanie cenowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu wolnego formaldehydu z żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych i żywic fenolowo-formaldehydowych” zgodnie z wnioskiem nr POIR.01.02.00-00-0001/16, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. planuje realizację zadania dotyczącego wytworzenia absorbentu wolnego formaldehydu na potrzeby zastosowania w trakcie testów przemysłowych.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Szczegóły zapytania:

Proces otrzymywania funkcjonalizowanego nanonapełniacza w postaci modyfikowanego haloizytu powinien obejmować dwa etapy. Zastosowanie wstępnej obróbki minerału za pomocą ultradźwięków ma na celu zdefektowanie jego struktury krystalograficznej, a powstałe wskutek tego działania defekty będą miejscami aktywnymi, ulegającymi modyfikacji wytypowanym związkiem organicznym. W tym przypadku będzie to mocznik, który posiada w strukturze odpowiednie grupy funkcyjne, właściwe do reakcji z wolnym formaldehydem wydzielającym się z żywic mocznikowo-formaldehydowych podczas ich przetwórstwa i użytkowania. Modyfikowany haloizyt powinien być w konsekwencji, jako nanonapełniacz o hybrydowej budowie nieorganiczno-organicznej, znacznie lepiej dyspergowalny w organicznej osnowie polimerowej, a dodatkowo powinien charakteryzować się polepszonymi właściwościami sorpcyjnymi.
Modyfikacja haloizytu przy zastosowaniu ultradźwięków, a później mocznika w ilości wynikającej ze wzoru na jonowymienność haloizytu, pozwoli otrzymać produkt charakteryzujący się następującymi parametrami: BET- 40-45 m2/g, rozmiar cząstek- 130-140 nm, potencjał ZETA przy pH 10 od -30 do -40. Ponadto, analiza SEM/EDS powinna potwierdzić obecność węgla na powierzchni haloizytu.
Modyfikowany tym sposobem haloizyt powinien znaleźć zastosowanie w procesie otrzymywania żywic mocznikowo-formaldehydowych o obniżonej emisji wolnego formaldehydu.
Wytworzenie modyfikowanego haloizytu jest konieczne z uwagi na potrzebę pozyskania absorbenta wolnego formaldehydu w celu zastosowania go w trakcie przeprowadzanych testów przemysłowych. Ilość absorbenta dodawanego do żywicy powinna zawierać się w przedziale 4-5%.

Termin realizacji zadania – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załączonym pliku zapytania.

Załącznik do pobrania

brak daty Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu...

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie realizuje Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” „INNOCHEM”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Więcej...

11.09.2017r. United States Environmental Protection Agency (US.EPA)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie (Research & Development Centre for Wood-Based Panels) został uznany przez United States Environmental Protection Agency (US.EPA), w ramach regulacji US EPA TSCA Tytuł VI “Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products” („Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”) z dnia 12.12.2016r, jako jednostka certyfikująca (Third Party Certifier – TPC), która może certyfikować produkty drewnopochodne zgodnie z TSCA Tytuł VI.

Lista uznanych jednostek TPC na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood
Więcej informacji na temat regulacji na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products

05.04.2016r. Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie 37,28 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Lokalizacja: Czarna Woda, ul. Słowackiego 10/9. Licytacja odbędzie się 05 maja 2016r.

15.03.2016r. Zaproszenie do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert na modernizację i adaptację elementów linii technologicznej.

Brak Ogłoszenie - Książka „Konstrukcje drewniane – Przykłady obliczeń”

Książka „Konstrukcje drewniane – Przykłady obliczeń” , Ewa Ingeborga Kotwica, Władysław Nożyński

Wydana i sfinansowana staraniem Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce książka „Konstrukcje drewniane – Przykłady obliczeń” przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby poznać zasady projektowania i wymogi dopuszczenia do obrotu konstrukcji drewnianych lub podnieść poziom wiedzy.

Zawiera ona krótkie wprowadzenie teoretyczne z zakresu:
- wymogów stawianych drewnu konstrukcyjnemu, drewnu klejonemu warstwowo oraz materiałom drewnopochodnym,
- podstawowych zasad projektowania oraz liczne przykłady obliczeniowe. Przykłady zostały opatrzone komentarzami, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na istotne aspekty procesu projektowego oraz na często popełniane błędy.

Uwzględniony został również wybór materiałów pomocniczych do projektowania.
Książkę można kupić składając zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia na adres e-mail: obrppd@obrppd.com.pl lub telefonicznie pod numerem 58 587 82 16.
Cena książki 67,85 zł + koszt wysyłki.
Forma płatności przedpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Czersku, konto nr 58 8147 0002 0011 2006 2000 0010

Brak Przewodnik po Płytach Drewnopochodnych

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce wydało Przewodnik po Płytach Drewnopochodnych. Celem publikacji jest rozpowszechnienie wiedzy o zastosowaniu płyt drewnopochodnych oraz reklamowanie przemysłu wśród społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy do lektury Przewodnika, który w obrazowy sposób przedstawia kompendium podstawowej wiedzy o płytach drewnopochodnych i możliwości ich zastosowania. Przewodnik można nabyć w Sekretariacie Stowarzyszenia jak i w Sekretariacie OB-RPPD.

Brak Silen WoodBrak Certyfikat dla produktu OZPS w Orzechowie

Zakład Certyfikacji OB-RPPD informuje, że „Sklejka liściasta suchotrwała w zakresie gr. 12÷25mm” produkowana przez Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie spełnia wymagania CARB dla emisji formaldehydu wg California Code of Regulations § 93120 (tablica 1, faza 2 spójną ze specyfikacją IKEA IOS-MAT 0003) dla produktów HWPW VC.

W związku z powyższym w dniu 05 września 2012r na podstawie przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania zakładowego systemu kontroli jakości oraz na podstawie uzyskanych wyników badań nadano Certyfikat nr LC/1/2012 TPC-39

Brak Zawiadomienie

Działając zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Pana Mikołaja Budzanowskiego – Ministra Skarbu Państwa, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Mirosława Bruskiego – Prezesa Zarządu zawarta została Umowa Sprzedaży Udziałów Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

W związku z powyższym, z dniem 18 lipca 2012 r.:
wygasł stosunek dominacji pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

/~/ Mirosław Bruski
Prezes Zarządu
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o.

Brak CARBPragniemy poinformować, że 05 stycznia 2012 roku California Air Resources Board (CARB) przyznał Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. status niezależnego kontrolera (TPC – Third Party Certifier) produkcji płyt drewnopochodnych w zakresie emisji formaldehydu o numerze TPC-039.W związku z tym OB-RPPD oferuje Państwu swoje usługi w zakresie prowadzenia nadzoru produkcji płyt drewnopochodnych oraz wykonania badań emisji formaldehydu zgodnie z California Air Resources Board (CARB).

W celu podjęcia współpracy należy złożyć do Zakładu Certyfikacji przy OB-RPPD wniosek o certyfikację wyrobu oraz kwestionariusz wnioskodawcy (dostępne na www.obrppd.com.pl).

Koszty certyfikacji przedstawimy po uzyskaniu od Państwa informacji o ilości wyrobów objętych nadzorem, zakresach grubości i ilości linii produkcyjnych. Ulegną one obniżeniu jeżeli producent posiada badania kwalifikacyjne i przeprowadzoną już wstępną kwalifikację swoich wyrobów.

Nadzór w ramach CARB można połączyć z umowami nadzoru lub kontroli nad innymi płytami drewnopochodnymi o wykończonych powierzchniach, co obniży koszty wizytacji u producenta i poboru prób do badań.

Lista zatwierdzonych firm (laboratoriów) oraz dokument zatwierdzający znajduje się pod n/w adresem:
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/listoftpcs.htm