EN DE RU

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych


Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych wykonuje prace z zakresu ochrony środowiska naturalnego jak pomiary emisji pyłów i substancji chemicznych oraz ich imisji w środowisku naturalnym, pomiary czynników środowiskowych na stanowiskach pracy tj. natężenia hałasu, zapylenia, stężeń substancji chemicznych, natężenia oświetlenia, drgań działających na organizm człowieka, czy też skuteczności wentylacji. Ponad to wykonuje pomiary specjalistyczne służące do doboru indywidualnych ochronników słuchu, projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu takich jak obudowy dźwiękochłonne, kabiny dźwiękoizolacyjne czy też pomiary instalacji wentylacyjnych i wyciągowych potrzebne do ich egulacji i modernizacji.

Oferowane usługi:

  • wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie: poziomu ciśnienia akustycznego w celu doboru indywidualnych ochronników słuchu, mikroklimatu, skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.
  • sługi w zakresie poprawy warunków pracy: projektowanie, wykonawstwo i montaż kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych z określeniem ich efektów, projektowanie i wykonawstwo modernizacji instalacji wentylacyjnych wraz z montażem, specjalistyczny pomiar hałasu do projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu, pomiar specjalistyczny wydatków instalacji wentylacyjnych i regulacja tych instalacji,
  • pomiary w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: pomiar emisji substancji toksycznych i pyłów, analiza ziarnowa pyłów, pomiar hałasu w terenie, opracowanie operatów ochrony powietrza atmosferycznego, opracowanie stref ochrony przeciwhałasowej, projektowanie instalacji do regeneracji rozpuszczalników, wraz z wykonawstwem elementów instalacji, montażem i rozruchem technologicznym.