EN DE RU

Procedura recenzowania

Opracowania (publikacje) naukowe przekazane do Redakcji czasopisma „Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie” są recenzowane. Stosowany jest system peer review, który opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów. Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, słabej jakości lub nieprawidłowe przedstawienie wyników bez podania uzasadnienia. Recenzje dokonywane są na piśmie wg załączonego formularza - Formularz recenzji doc .

Recenzenci nie pochodzą z jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji i nie znają tożsamości autora/ów (double-blind review process) lub podpisali deklarację o nie występowaniu pomiędzy nimi konfliktu interesów (relacje osobiste, podległość zawodowa lub współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach). Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem Zespołu Redakcyjnego. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej obrppd.pl.