EN DE RU

Informacje dla autorów

Biuletyn Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie.
Wymagania edytorskie:

Długość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron A4 z podwójną interlinią, czcionką o rozmiarze 12p.

Literatura cytowana w tekście: jeden autor - nazwisko i roku wydania (nawiasie), dwóch autorów – nazwiska po przecinku i rok wydania (w nawiasie), trzech autorów i więcej - nazwisko (pierwszego z wymienionych autorów) i in. i rok wydania (w nawiasie), literatura cytowana z Internetu: www......

Zasady tworzenia wykazu literatury (oddzielnie dla literatury wydanej drukiem, z Internetu i wykaz norm) wyłączenie cytowanej w tekście. -wykaz powinien być sporządzony alfabetycznie według nazwisk autorów (bez numeracji poszczególnych pozycji literatury), - w poszczególnych pozycjach literatury powinny być umieszczone nazwiska wszystkich autorów, - w poszczególnych pozycjach literatury należy podać: nazwisko/a autora/ów i pierwszą literę imienia (np. Kowalski J.), rok wydania, dwukropek, tytuł artykułu, pełną nazwę czasopisma, nr woluminu/tomu, nr zeszytu, strony np. 40 (7), 1477 -1487; w przypadku cytowania literatury z książek: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł książki, i nr rozdziału lub strony, nazwa wydawnictwa i miejsce wydania, - źródła z Internetu: www....( w nawiasie data dostępu)

Przysłane artykuły będą wstępnie kwalifikowane przez zespół redakcyjny i kierowane do recenzentów.

Załączone fotografie – 300 dpi, najlepiej dołączyć oryginał poza tekstem. Wykresy z arkusza kalkulacyjnego sformatowane jednakowo w całym artykule, w sposób zwarty (brak zbytecznej wolnej przestrzeni w obrębie wykresu oraz między wykresem i opisami osi, tytułem, legendą). Artykuły w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres: d.nicewicz@obrppd.com.pl

Pobierz dokument w formacie PDF: Link